To the State Treasury’s homepages Till Statskontorets hemsidor Valtiokonttorin kotisivustolle

Kielivalinta

Valitse kieli: suomeksi på svenska
Takaisin Valtiokonttorin kotisivuille

Sisältö

 

 

LAIT JA ASETUKSET

TALOUSHALLINTO

Suomen perustuslaki (7 luku, Valtiontalous)11.6.1999/731
Laki valtion talousarviosta13.5.1988/423
Asetus valtion talousarviosta11.12.1992/1243
Vuoden 2018 talousarvion yksityiskohtaisten perustelujen yleiset määräykset  20.12.2017/1068 (s. 26)
Valtion maksuperustelaki21.2.1992/150
Valtion maksuperusteasetus6.3.1992/211
Valtiovarainministeriön asetus valtion omistamien osakkeiden, osuustodistusten ja muiden arvopapereiden hoitamisesta21.3.2001/262
Valtioneuvoston asetus rakennerahastoista osarahoitettavien kustannusten tukikelpoisuudesta30.4.2014/358
Valtioneuvoston päätös yleismääräyksiksi lahjoitus- ja testamenttivarojen vastaanottamisesta ja käytöstä valtion virastoissa ja laitoksissa10.1.1974/35
Talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot
Laki maatilatalouden kehittämisrahastosta16.12.1966/657
Laki öljysuojarahastosta30.12.2004/1406
Ydinenergialaki (Valtion ydinjätehuoltorahasto)11.12.1987/990
Laki valtion asuntorahastosta15.12.1989/1144
Laki valtion eläkerahastosta22.12.2006/1297
Laki valtiontakuurahastosta18.6.1998/444
Laki huoltovarmuuden turvaamisesta (Huoltovarmuusrahasto)18.12.1992/1390
Laki maatilatalouden kehittämisrahastosta16.12.1966/657
Palosuojelurahastolaki11.4.2003/306
Laki valtion televisio- ja radiorahastosta9.10.1998/745
Laki rahoitusvakausviranomaisesta(Rahoitusvakausrahasto)19.12.2014/1195
Valtion liikelaitokset
Laki valtion liikelaitoksista1062/2010
Laki  valtion liikelaitoksista annetun lain 14 ja 15 §:n muuttamisesta1187/2015
Valtioneuvoston asetus Senaatti-kiinteistöistä1292/2010
Laki Metsähallituksesta234/2016
Valtioneuvoston asetus Metsähallituksesta247/2016

HENKILÖSTÖHALLINTO

Valtion virkamieslaki19.8.1994/750
Valtion virkamiesasetus14.11.1994/971
Vuosilomalaki18.3.2005/162
Työaikalaki9.8.1996/605
Valtion virkamiesten työaika-asetus8.11.1996/822
Asetus valtion virastojen aukiolosta6.5.1994/332
Valtion virkaehtosopimuslaki6.11.1970/664
Valtion virkaehtosopimusasetus6.11.1970/664
Työsopimuslaki26.1.2001/55
Työehtosopimuslaki7.6.1946/436
Opintovapaalaki9.3.1979/273
Opintovapaa-asetus7.12.1979/864
Laki yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa1.7.1988/651
Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta8.8.1986/609
Laki työtuomioistuimesta31.7.1974/646
Laki työriitojen sovittelusta27.7.1962/420
Henkilötietolaki22.4.1999/523
Virka- ja työehtosopimukset (VES/TES)